ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja interneto svetainės www.nolimit.lt (toliau – Interneto svetainė) pirkėjo, lankytojo, suvedusio teisingus savo asmens duomenis interneto svetainėje esančioje anketoje (toliau – Registruotas lankytojas), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
1.3. Remiantis šiomis Taisyklėmis asmens duomenų valdytojas yra MB "Internetiniai verslo sprendimai" įm. kodas 302907106, adresas Salininkų sodų 1-oji g. 44, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas). Už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą
Duomenų valdytojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Duomenų valdytojas patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami tiesioginės prekybos ir rinkodaros tikslais ir tvarkomi, vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumo principais.
2.2. Duomenų valdytojas Registruoto lankytojo asmens duomenis, kuriuos jis pateikia užsiregistruodamas Interneto svetainėje, renka ir automatiniu būdu naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir nustatytais tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Atlikdamas registraciją Registruotas Lankytojas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais. Esant Registruoto lankytojo nesutikimui, išreikštam šių Taisyklių 3.1. punkte numatyta tvarka, Duomenų valdytojas neturi teisės naudoti šio asmens duomenų (išskyrus asmens duomenų saugojimą).
2.4. Duomenų valdytojas gerbia kiekvieno Registruoto Lankytojo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.5. tiesioginės rinkodaros tikslais;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.5. Duomenų valdytojas gali statistiniais tikslais naudoti su Registruoto lankytojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Registruoto lankytojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Duomenų valdytojas
įsipareigoja asmens duomenų neperleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
2.7. Registruoto lankytojo asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Registruoto lankytojo asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
2.8. Registruoto lankytojo asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3. Registruoto lankytojo teisės
3.1. Registruodamasis Interneto svetainėje Registruotas lankytojas patvirtina savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir panaudojimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Registruotas lankytojas, nepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir panaudojami nurodytais tikslais, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, informuodamas apie tai Duomenų valdytoją elektroniniu paštu: labas@nolimit.lt.
3.2. Gavęs Taisyklių 3.1. punkte nurodytą pranešimą, Duomenų valdytojas nedelsdamas ir neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoja Registruotą lankytoją apie tai Taisyklių 5.1. punkte nustatyta tvarka.
3.3. Registruotas lankytojas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti registracijos anketoje pateiktą informaciją.
3.4. Registruotas lankytojas turi teisę susipažinti su atliktais veiksmais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu.
3.5. Registruotas lankytojas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis arba jų panaudojimu nustato, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslus, kreipiantis į Duomenų valdytoją šių Taisyklių 5.1. punkte nustatyta tvarka.
4. Taisyklių keitimas
4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, apie tai pranešdamas Interneto svetainėje.
4.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
4.3. Jeigu Registruotas lankytojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę išreikšti savo nesutikimą pakeistų ar papildytų Taisyklių tvarka bei tikslais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, savo nesutikimą išreikšdamas šių Taisyklių 5.1. punkte nustatyta tvarka. Jeigu Registruoto lankytojo nesutikimas negaunamas, laikoma, kad Registruotas  lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami
elektroniniu paštu (labas@nolimit.lt) arba paštu (adresu MB "Internetiniai verslo sprendimai", Salininkų sodų 1-oji g. 44, LT-02223, Vilnius, Lietuvos Respublika).
5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas iš Registruoto lankytojo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo asmens kreipimosi dokumento gavimo dienos.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.